Downloads for the Edision OS mio 4K +

OpenPLi 8.2 » Stable release

openpli-8.2-release-osmio4kplus-20220522_usb.zip
2022/05/22 09:19 - 64.58MB
openpli-8.2-release-osmio4kplus-20220522_multiboot.zip
2022/05/22 09:19 - 58.09MB

OpenPLi 8.1 » Stable release

openpli-8.1-release-osmio4kplus-20220517_usb.zip
2022/05/17 23:47 - 64.60MB
openpli-8.1-release-osmio4kplus-20220517_multiboot.zip
2022/05/17 23:47 - 58.07MB
openpli-8.1-release-osmio4kplus-20220501_usb.zip
2022/05/01 08:46 - 64.60MB
openpli-8.1-release-osmio4kplus-20220501_multiboot.zip
2022/05/01 08:46 - 58.07MB
openpli-8.1-release-osmio4kplus-20220424_usb.zip
2022/04/24 09:47 - 64.61MB
openpli-8.1-release-osmio4kplus-20220424_multiboot.zip
2022/04/24 09:47 - 58.07MB

OpenPLi 7.3 » Stable release

openpli-7.3-release-osmio4kplus-20220525_usb.zip
2022/05/25 08:25 - 65.92MB
openpli-7.3-release-osmio4kplus-20220525_multiboot.zip
2022/05/25 08:25 - 59.70MB
openpli-7.3-release-osmio4kplus-20220504_usb.zip
2022/05/04 08:00 - 65.91MB
openpli-7.3-release-osmio4kplus-20220504_multiboot.zip
2022/05/04 08:00 - 59.69MB

OpenPLi » Nightly builds

openpli-develop-osmio4kplus-20220525_usb.zip
2022/05/25 06:02 - 64.51MB
openpli-develop-osmio4kplus-20220525_multiboot.zip
2022/05/25 06:02 - 58.04MB
openpli-develop-osmio4kplus-20220524_usb.zip
2022/05/24 09:04 - 64.51MB
openpli-develop-osmio4kplus-20220524_multiboot.zip
2022/05/24 09:04 - 58.03MB
openpli-develop-osmio4kplus-20220523_usb.zip
2022/05/23 19:05 - 64.51MB
openpli-develop-osmio4kplus-20220523_multiboot.zip
2022/05/23 19:05 - 58.03MB
openpli-develop-osmio4kplus-20220522_usb.zip
2022/05/22 04:52 - 64.51MB
openpli-develop-osmio4kplus-20220522_multiboot.zip
2022/05/22 04:52 - 58.03MB
openpli-develop-osmio4kplus-20220520_usb.zip
2022/05/20 11:49 - 64.51MB
openpli-develop-osmio4kplus-20220520_multiboot.zip
2022/05/20 11:49 - 58.03MB

OpenPLi » Test builds

openpli-python3-osmio4kplus-20220523_usb.zip
2022/05/23 01:29 - 68.99MB
openpli-python3-osmio4kplus-20220523_multiboot.zip
2022/05/23 01:29 - 62.53MB
openpli-python3-osmio4kplus-20220518_usb.zip
2022/05/18 09:11 - 68.97MB
openpli-python3-osmio4kplus-20220518_multiboot.zip
2022/05/18 09:11 - 62.47MB
openpli-python3-osmio4kplus-20220513_usb.zip
2022/05/13 23:57 - 68.96MB
openpli-python3-osmio4kplus-20220513_multiboot.zip
2022/05/13 23:57 - 62.46MB

back