Open source set-top box software

Welcome to the OpenPLi website, a community project focused on developing software for open source linux dvb receivers using the linux operating system.

We currently support models from Dream Multimedia (Dreambox), Vu+ and Xtrend, using the Enigma2 application. Information about specific models can be found in our wiki.

If you are interested in contributing to the code see our development information. Most of our communication takes place on the forums, so stop by there if you have any specific questions.

read more →


Latest News

2014-06-30

Henksat E2 Channelsettings updated

Henksat has updated his E2 channel settings, and made them public for you to download. You can find them in our Wiki on the Henksat Settings page.

HenksatSettings now also available on Github here you also can find the last changes.

Highlights of the last update:

 • Updated C+ NL
 • Several updates
 • New scanned all satellites
 • And much more channel updates …..

His work contains the following lists:

 • Astra 19.2
 • Astra 23.5 (new)
 • Astra 19.2 Astra 28.2 Astra 23.5 & Hotbird 13.0
 • Astra 19.2 Astra 28.2 Astra 23.5 & Hotbird 13.0 & Turksat 42.0 & Eutelsat 7.0 (Thnx to Yusuf)
 • Astra 19.2 Astra 28.2 Astra 23.5 Hotbird 13.0 Sirius 4.8 & Thor 0.8
 • Astra 19.2 & Astra 23.5
 • Astra 19.2 & Hotbird 13.0
 • Astra 19.2 Astra 28.2 & Astra 23.5
 • Henksat Rotating 45E – 45W**
 • Henksat Wavefrontier 28.2E – 12.5W
 • Henksat Ziggo Regio 1111 (Thnx to Lars)
read more →

2014-05-27

De Historie van OpenPLi. Tien jaar zijn voorbij.

Het begin:

Zo’n ruim 10 jaar geleden schafte destijds onze voormalige voorzitter en naamgever van de image een volledig nieuw concept, waar het aankwam op satellietontvangst, een Dreambox DM 7000, aan. Na een zeer succesvolle periode van de Nokia 9500 satellietontvangers bleek in aansluiting daarop de Dreambox technologie een zeer goede opvolger te zijn van de eerder door Nokia gebruikte techniek. Na enige tijd ‘gespeeld’ te hebben met de toenmalig beschikbare firmwares, was hij de mening toegedaan dat de op dat moment beschikbare firmwares niet van dien aard waren dat daar sprake was van vernieuwing. Vervolgens ging hij op zoek naar iets geheel ‘anders’. Zo zal onder meer de image van Gemini, Rudream en meerdere alternatieven bekeken zijn, maar met geen van allen voldeden aan zijn standaard. Wat nu?

Waar te beginnen:

Voor wat betreft de kennis inzake programmeren, dat moest wel lukken. Meerdere talen was hij machtig, echter om zich ‘even’ te bekwamen in Enigma, dat was toch wel even ‘andere koek’. Uiteindelijk, na veel experimenten en onderling overleg met andere inmiddels toch wel bekende namen uit de satellietscene ontstond er een eerste resultaat. Een volgende stap, het verzinnen van een pakkende naam. Daar was nog niet echt over nagedacht. De eerste verzinsels klonken niet echt florissant. Uiteindelijk bleek het erg eenvoudig. Op mijn toenmalige werk bleken meerdere collega’s identieke voornamen te hebben. Het inloggen op de werkplek gebeurde met een drieletterige logincode. En vervolgens noemde men mij op mijn werk simpelweg voortaan PLi. Daaropvolgend heb ik besloten om mijn image dan ook maar zo te gaan dopen. Om toch wat het wat speciaal te maken is er nog wel een poging ondernomen om de naam te registeren. Helaas, …… ook hier waren anderen hem voor geweest. Wiki leert ons dat ‘PLi’ nog het meest lijkt op ‘Practising Law Institute’. Dus een Registered mark kon hij ook wel vergeten….. Maar ja.. het logo was al gemaakt en PLi(R) was een feit.

Naamsbekendheid:

Om zijn creatie aan de community te presenteren zou deze verspreid moeten worden via de op dat moment op het internet aanwezige bulletinboards. De meeste van hen waren bekend vanwege met name de creatieve omgang met de mogelijkheden van Enigma ontvangers. Enkele van de in Nederland beschikbare boards waren Duckfiles en Hutsefruts. Dat waren de boards van naam, maar ook S4A had inmiddels al naamsbekendheid opgebouwd. Al snel waren er meerdere leden vanuit de community, zoals ondergetekende, die ook heil zagen in een Dreambox en met ‘zijn’ image verder wilde gaan. Soms was het bootlogo wat vreemd.. Ik kan mij nog een tijd herinneren dat een paar familieleden op een of andere manier als ‘bootlogo’ vereeuwigd werden.. En dat bracht alleen maar meer mensen die aan het image mee wilde werken. Dream Multimedia werd, mede door het grote succes van de DM7000 en latere instapmodellen de DM500 en DM5620, een gigantisch succes. Overigens is een aanzienlijk deel van dat succes te danken aan de ondersteuning van de groter groeiende groep ontwikkelaars.

Naschrift Peter Lindeman a.k.a. PLi®:

Ik ben destijds samen met Ronaldd begonnen met de eerste PLi image, nadat ik via S4A met de Dreambox in aanraking kwam (DM7000) Na een tijd alleen bezig geweest te zijn, ben ik met RadxNL in contact gekomen om bepaalde zaken uit te testen. Samen met hem heb ik destijds, het zal ergens in 2004 geweest zijn, een S4A meeting in Breda bezocht, waar wij in contact kwamen met Mirakels, ook nog steeds actief binnen het team, waarna de eerste samenwerking begonnen is. Niet heel veel later daarna trok Hydra de stekker eruit, en zoals bekend, hebben toen vele Hydra testers en ontwikkelaars zich bij PLi aangesloten. Dat is in grote lijnen hoe het is ontstaan. Wat overigens nog wel grappig is en niet veel mensen weten is dat ik ooit de eerste DM7020 in Nederland had. Via een mij bekend kanaal in het buitenland werd deze toen aan mij opgestuurd, Om mij onbekende redenen waren er destijds bepaalde personen ‘not amused’, niet wetende waar ik destijds ‘mijn’ 7020 vandaan gehaald had. Ik laat het maar zo. ;)

De groei:

Nadat ergens eind begin 2005 een ander zeer succesvol team, the Hydra, wegens omstandigheden besloten had om te stoppen met de ontwikkeling van hun image en een deel daarvan ‘gesolliciteerd’ had bij het PLi-team, begon de groei pas echt door te zetten. Destijds was er slechts één tot tweemaal per jaar een nieuwe release. Dit was voor zowel de PLi leden als haar gebruikers een spannend moment. Vlak voor en tijdens iedere release kwamen alle leden bij elkaar via een georganiseerde MSN sessie om de publieke reacties van de nieuwe release te lezen en met elkaar door te nemen. De community keek daar ook altijd naar uit. Toen hadden alle releases ook afwijkende namen. Meestal werden daarvoor benamingen van edelstenen gebruikt. Vaak was het binnen het team al een reden om een discussiepunt van te maken of de ‘verzonnen’ naam van een volgende release wel pakkend genoeg was. Een aantal daarvan waren Amber, Beryl, Citrine, Diamond, Emerald, Flubber, Helenite, Iolite, en als laatste in deze serie PLi Jade. na de release van Jade was het ‘over’ met de maandelijkse releases alsook voor wat betreft de alfabetische naamgeving. Wat ook aardig is om te vermelden is, dat de methode van een aankondiging van een nieuwe image ook redelijk revolutionair was binnen de satellietscene. Met de introductie van Iolite image is er een Youtube presentatie geintroduceerd wat oa. de voornaamste wijzigingen toonde. Hierin was PLi de eerste die dit op deze wijze publiceerde. In de jaren daarna, ergens rond 2007, werd er, naast de ondersteuning binnen de destijds aanwezige boards, ook eigen actieve ondersteuning in gang gezet door een PLi supportforum in te richten. Deze werd bekend onder de naam http://pli-images.org, en is heden ten dagen, naast de huidige registratie http://openpli.org, nog steeds geregistreerd door de vereniging. Ook achter de schermen werd er meer en meer structuur in gang gezet wat zich in april 2008 uitte in de oprichting van een ‘vereniging’. De toenmalige leden van PLi werden bij de oprichting ‘automatisch’ lid van de vereniging. In de loop der jaren werden er, naast het team van ontwikkelaars, ook een aantal leden aan het team toegevoegd om, naast adviserende, ook ondersteunende taken waar te nemen. Dit betrof vaak het beheer van het forum wat intussen ruime internationale bekendheid had verworven.

De Open-source gedachte:

Eind 2008 wordt er binnen de vereniging over nagedacht of ‘wij’ vinden dat de sources van de image publiek moeten worden. M.a.w., gaan wij op een echte ‘open’ wijze door met het ontwikkelen van onze firmware? Uiteindelijk is, na een testperiode, waarin de mogelijkheden van Git getest zijn, ‘groots’ aangekondigd dat PLi de open-source gedachte ging uitdragen en dat de sources publiek werden. OpenPLi was een feit. Dit had in de loop der jaren nogal wat gevolgen. Overigens niet enkel door het ‘open’ gaan van PLi, maar ook door de grote aanwas aan Linux gebaseerde receivers, die met scheepsladingen tegelijk vanuit Korea en China ingevoerd werden, groeide de belangstelling voor dit segment ontvangers en dientengevolge ook het aantal ‘ontwikkelaars’ van firmwares. Een groot deel van hen gebruikte destijds, en nu nog steeds de sources van onze image.

Conclusie:

Nu, 10 jaar na de aanschaf van een Dreambox 7000 door onze naamgever, moet er toch nog wel een kanttekening geplaatst worden bij de algehele doorvoering van de Open-source gedachte. Wij hadden gehoopt, dat de open-source gedachtegang door ieder nieuw team gebruikt zou worden. Helaas blijkt dit in veel gevallen toch eenrichtingsverkeer te zijn, waardoor de open-source gedachte niet volledig tot uitvoer komt Er blijkt toch nog een lange weg te gaan om dit volledig verwezenlijkt te krijgen. Maar, waar het ook om gaat, ‘het plezier in de hobby’, dat is gedurende de achter ons liggende periode van tien jaar, altijd gebleven.

Namens het PLiteam.

Frenske

Voorzitter

read more →

michael kors handbags outlet

The history of OpenPLi. Ten years have past.

The beginnings:

About 10 years ago, the former chairman of the PLi association and the eponym of image, purchased a new satellite receiver which introduced a completely new concept: the Dreambox 7000. After a very succesful period with the Nokia 9500 satellite-receivers, this new box turned out to be a very succesful successor of the technique used by Nokia. After ‘playing’ a bit with the different firmware image available at that time, he felt that those images where not introducing something really ‘new’. He checked out images like Gemini, RuDream and other alternatives, but in his view none were it. Now what?

Where to start:

With regards to programming skills, there was no problem. He was fluent in multiple programming languages, but to familiarize himself with the internals of Enigma, that was quite an undertaking! Eventually, after numerous experiments and in cooperation with other well known names in the scene, a new image emerged.

The next step was to come up with a name. Up until this point, nobody had thought about this. The first brain-farts were exactly that, nothing to be repeated. Eventually it turned out to be very simple. At his workplace, there were several people with the same first name. As login they used a three-letter code, and his was “PLi”. So the images were called after this code. To make it special, an attempt was undertaken to register this as a trademark. Unfortunately, it was already registered, other were there first. A check on the interwebs shows us that it looks a lot like “Practicing Law Institute”. So the registered mark was out of the question. Unfortunately the logo’s were already created, and PLi® was born.

Brand awareness:

To introduce his brainchild to the community it has to be distributed via the bulletinboards that were available on the internet at that time. Most of them were known mainly because of the creative or educational use of the Enigma receiver. Boards like the Dutch DuckFiles and Hutsefruts. These were well known boards, but the also Dutch board Sat4All started to grow in popularity. Soon, quite a few members of the community (and that includes me) became intrested in the Dreambox too, and wanted him to continue with his images. At times, the bootlogo was pretty odd, I can remember that at one point a view of his family members were immortalized on the bootlogo… This only increased the number of people that wanted to wor on the image too. Dream Multimedia became, in a large part due to the popularity of the DM7000 and later models like the DM500 and DM5620, a big success. A large part of that success undoubtedly because of the existence of alternative images, and the large developer population behind them.

Note from Peter Lindeman (a.k.a. PLi®):

“I actually started on what would be the first PLi image together with Ronaldd, after I got in touch with the Dreambox DM7000 via the Sat4All forum. After working on my own for a while, I got into contact with RadxNL, to try certain things. Together with him I went to a Sat4All user meeting in Breda,’ which must have been sometime 2004. At this meeting, I met Mirakels (also still active in the team), after which the first cooperation started. Not much later the well known “Hydra” team quit, after which a lot of former “Hydra” team members joined PLi. This is how it came about. What is very funny, and not known to a lot of people, is that I owned the first DM7020 in the Netherlands. I managed to get it via a contact abroad who shipped it to me. For reasons not known to me, certain people in the “Dutch scene” where “not amused”, not knowning how I managed to get hold of one.

Let’s leave it at that. ;-)”

The expansion:

When at the end of 2005 the renowned and succesful “Hydra” team was dissolved due to circumstances, part of the team joined the PLi-team, which started the success that is PLi. Initially the image, like all others of that time, was closed source. Within the team there were daily builds, but these were not available to the public, and neither was the sourcecode. About twice a year major releases were announced, with names like Amber, Beryl, Citrine, Diamond, Emerald, Flubber, Helenite, Iolite and the latest in this series, Jade. The community was always looking out for these releases, since it meant the long wait for bugfixes and new features was over. For the team this was a joyous event too. Weeks before a release there always was a huge discussion about the new name. At release time, all members gathered in an MSN chatroom, and kept each other informed of all release activities as they happened. Once released everyone watched the download counters go up, and every time we were amazed how fast that went. After the release of Jade, we stopped with the “gemstone” series, but also stopped having formal releases. From that moment, the PLi team decided they would adhere to the open source license, and publish all source code, even if all other image builders did not (and could now use PLi code). The name of the image was changed to OpenPLi to reflect this occasion. Maybe interesting to report was that the way the new images were announced was quite revolutionary within the satellite scene. When introducing Iolite, the announcement was done in the form of a Youtube video. In that time, late 2006, PLi also started with their own internet forum, to provide active support to its users. This forum was known as http://pli-images.org, a domain name still owned by the team today. OpenPLi kept on growing, and in april 2008 the team decided a more formal structure was needed, with proper management to deal with the non-technical side of the team. Out of this the PLi Association was born, a not-for-profit association registered in the Netherlands. All former PLi team members became member of this new associated, and a board was selected to run it. Later, this was expanded with international developers and testers, to provide better support for the continuous growth of the userbase outside the Netherlands.

The open-source concept:
Somewhere at the end of 2008, is considered within the team whether “we” found that the sources of the image ‘should be’ public. In other words, should we really go on developing our firmware, but then in an actual “open way”? Eventually, after a test period, in which the potential of Git was tested, PLi announced that the open-source thought should be used in the right way and due to that thought, that the sources were public as from that moment. OpenPLi was a fact. Over the years, this had quite an impact. Incidentally, not only by the ‘open’ go from PLi, but also by the large increase based on Linux receivers, which were imported from Korea and China by the boatload, increased interest in this segment receivers and hence the number of ‘developers’ of firmware. A large part of them used at that time, and still are using the sources of our image..

Conclusion:

Now, 10 years after purchasing the original Dreambox 7000 by the eponym of image, I feel we have to think for a moment about the open source concept. When we decided to go “Open” and publish all source, we hoped other teams would follow, and in the true open source spirit Enigma would be development by a large distributed group of developers, all contributing to a common cause, like “the linux of DVB”! We regret that this hasn’t materialized. There are several well known teams that use the OpenPLi source as the basis to develop there own product, and there are many more that just take the source and can’t even bother to change the brand name. We feel that there is still a long way to go, before people can move ego’s and craving for recognition aside and start working towards a common goal. It would put an end to continuously reinventing wheels, wasting development time, and slowing down progress. But, in the end for us the most important thing is simply to enjoy what we are doing, which has been the case in the 10 years that now lay behind us.

On behalf of the PLi Association,

Frenske,

Chairman

read more →

Older News

Die Geschichte der OpenPLi. Zehn Jahre sind seitdem vergangen
2013-10-21
OpenPLi stops actively supporting Dream Multimedia STB’s.
2013-03-15
SourceForge repositories migrated
2012-09-14
OpenPLi 3.0: from alpha to beta status….
2012-06-06
OpenPLi joins World IPv6 Launch day
2012-05-23
OpenPLi 3.0: new images!
2011-11-18
ET/CT webbrowser 1.0 available
2011-10-30
OpenPLi support for Dreambox DM7020HD
2011-10-23
Improved flash error correction feature for the DM500HD, DM800HD, DM8000 and DM800HD-SE
2011-09-30
Access the forums from your smartphone!
2011-09-28
Forum migration